Systemy kontroli dostępu w strefach zagrożenia wybuchem

Zarządzanie dostępem w strefach zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem obejmują obiekty i przestrzenie, w których z racji nagromadzenia substancji palnych w postaci cieczy, gazów, pyłów, par i mgieł pojawia się ryzyko związane z wybuchem. Tego rodzaju strefy występują na wielu obszarach oraz w różnych obiektach przemysłowych, w których prowadzona jest działalność związana z wydobywaniem, składowaniem lub przetwórstwem paliw kopalnych oraz surowców mineralnych i energetycznych.

W których obiektach występuje zagrożenie wybuchem? 

Do obiektów szczególnie narażonych na ryzyko związane z wybuchem zalicza się między innymi kopalnie, gazownie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, platformy wiertnicze, rafinerie, bazy i stacje paliw, silosy zbożowe, cementownie, sieci przesyłowe oraz składowiska niebezpiecznych odpadów. Aby uniknąć niebezpiecznej eksplozji, we wszystkich takich miejscach oraz znajdujących się na ich terenie instalacjach, konieczne jest stosowanie rozwiązań oraz urządzeń zgodnych z wymogami unijnej dyrektywy ATEX.

Jakie parametry uwzględnia dyrektywa ATEX?

Unijna dyrektywa ATEX określa podstawowe wymagania, jakie musi spełniać dany produkt, aby można było go stosować w strefach zagrożenia wybuchem i wyróżnia trzy grupy urządzeń przeciwwybuchowych: urządzenia przeznaczone do pracy w podziemiach kopalnianych oraz naziemnych częściach kopalń zagrożonych wybuchem, urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł, urządzenia przeznaczone do pracy w obszarach zagrożonych pyłem palnym.

Wśród parametrów jakie uwzględnia dyrektywa ATEX znajdują się: oznaczenie CE, numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej, symbol wykonania przeciwwybuchowego, grupa wybuchowości, kategoria urządzenia, rodzaj ochrony przeciwwybuchowej, podgrupa wybuchowości, klasa temperatur oraz poziom zabezpieczenia urządzenia.  

Zarządzanie dostępem w strefach zagrożenia wybuchem

Mechatroniczne klucze i wkładki F9000

W systemach kontroli dostępu w obiektach i instalacjach znajdujących się w strefach zagrożenia wybuchem idealnie sprawdzają się klucze i wkładki mechatroniczne F9000 posiadające zgodność z wymogami dyrektywy ATEX. Ich budowa sprawia, że można ich używać zarówno w miejscach występowania gazów silnie wybuchowych, takich jak etylen oraz mniej niebezpiecznych gazów, takich jak propan.

Zabezpieczenia mechaniczne i rozwiązania elektroniczne

Wkładki i klucze F9000 łączą zabezpieczenia mechaniczne z rozwiązaniami elektronicznymi. Korzystając z nich można zbudować dowolny rodzaj systemu kontroli dostępu nawet taki, który będzie obejmował swoim zasięgiem setki, a nawet tysiące obiektów rozproszonych na bardzo rozległym terenie. Zarządzanie uprawnieniami poszczególnych użytkowników odbywa się zdalnie przy użyciu wydajnego i łatwego w obsłudze oprogramowania, które może zostać zbudowane w oparciu o indywidualne potrzeby klienta wynikające ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności.

Działanie w oparciu o technologię indukcyjną

Współpracujący z wkładką F9000 inteligentny klucz działa w oparciu o technologię indukcyjną zapewniając wkładce bezprzewodowe zasilanie oraz transmisję danych, które są przesyłane w zaszyfrowanej formie. Dzięki temu nie ma możliwości ich przejęcia ani odczytania przez osoby postronne. Co równie istotne kodowane są wyłącznie klucze, a nie wkładki.

Brak konieczności wymiany wkładki w przypadku zgubienia klucza

W przypadku gdy użytkownik zgubi swój klucz lub zostanie mu on skradziony, nie ma konieczności wymiany wkładki. Wystarczy jedynie unieważnienie przez administratora praw dostępu, które zostały przyznane dla danego klucza. Co równie ważne zastosowanie technologii indukcyjnej wyklucza konieczność stosowania okablowania w miejscu instalacji, a dodatkowo umożliwia błyskawiczne otwarcie drzwi, gdyż wymiana informacji pomiędzy kluczem i wkładką zajmuje maksymalnie 80 milisekund.

Zalety nowoczesnego systemu kontroli dostępu

Zabezpieczenia i wysoka odporność wkładki     

Wkładka mechatroniczna F9000 posiada liczne zabezpieczenia mechaniczne chroniące przed jej wyłamaniem i otwarciem metodą lockpickingu, co potwierdzają przeprowadzone testy i badania. Zabezpieczenie kodu w  klasie 6 i odporność na atak w klasie 2 gwarantuje bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Obudowa wkładki posiada stopień ochrony IP69 co oznacza, że wkładka pracuje prawidłowo nawet w przypadku niekorzystnego oddziaływania czynników atmosferycznych takich jak: opady deszczu czy śniegu, wysokie lub niskie temperatury czy wysoka wilgotność.

Zdalne zarządzanie dostępem

W systemach kontroli dostępu stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem administrator ma możliwość zdalnego zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników w czasie rzeczywistym poprzez platformy V364 oraz LSA. Logując się poprzez przeglądarkę stron internetowych do panelu administracyjnego może dodawać, unieważniać oraz modyfikować prawa dostępu oraz decydować któremu użytkownikowi / grupie użytkowników i na jak długi czas przyznać uprawnienia. Posiada także wgląd w pełną historię zdarzeń na każdych drzwiach. Bez względu na rodzaj platformy, administrator ma możliwość zarządzania pracą zarówno urządzeń działających w trybie online, jak i urządzeń offline.   

Dowiedz się więcej na ten temat zapoznając się z artykułem: F9000 - wkładka mechatroniczna do drzwi z kontrolą dostępu.