Warunki gwarancji

W celu zgłoszenia reklamacji należy pobrać, wypełnić i odesłać załączony formularz. Standardowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zwrotu reklamowanego produktu i jest uwarunkowany otrzymaniem przez NOVET prawidłowo wypełnionego formularza "Zgłoszenie reklamacyjne".
 

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE - FORMULARZ

Pobierz

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE
ZESTAW DRZWIOWY - FORMULARZ

Pobierz

GWARANCJA

 1. Wyroby oferowane przez firmę NOVET są objęte dwuletnią gwarancją ważną od daty sprzedaży. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski, pod warunkiem dokonania pełnej zapłaty za towar. Poza granicami Polski obowiązują warunki gwarancji właściwego producenta.
 2. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu. 
 3. Dla wybranych grup towarowych gwarancja może zostać wydłużona wg indywidualnych warunków, ustalanych przez właściwego dostawcę firmy NOVET. W takiej sytuacji o uznaniu reklamacji decyduje dostawca. 
 4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń wynikających z zabrudzenia kurzem, pyłem, brudem, farbą ani uszkodzeń wynikających z nadmiernej wilgoci, zużycia towaru, bądź montażu niezgodnego z zaleceniami producenta lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku produktów zabezpieczonych plombą gwarancyjną, naruszenie jej skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji. 
 5. W przypadku stwierdzenia wady przez nabywcę, jest on niezwłocznie zobowiązany zgłosić reklamację w formie pisemnej wraz z dowodem zakupu do firmy NOVET poprzez prawidłowe wypełnienie formularza reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, firma NOVET w rozsądnym czasie naprawi lub wymieni towar na wolny od wad, pod warunkiem zwrotu wadliwego towaru.
 6. Poszczególne partie towaru, mogą różnić się odcieniem, co nie podlega reklamacji.
 7. Każdy produkt stosowany na zewnątrz i podlegający oddziaływaniu czynników atmosferycznych, podlega procesom starzenia. Przebarwienia czy inne zmiany w wyglądzie powierzchni, niewpływające na właściwości użytkowe produktu, nie podlegają gwarancji.

 

DOBÓR / MONTAŻ / KONSERWACJA

 • POWIERZCHNIA OKUĆ

 1. W celu zachowania czystej powierzchni zaleca się używać do czyszczenia suchej ściereczki. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek środków chemicznych, materiałów ściernych, alkoholu bądź innych rozpuszczalników. 
 2. W przypadku produktów mosiężnych surowych bądź patynowanych, a także lakierowanych, mogą one w wyniku użytkowania ulegać wytarciu, co nie podlega gwarancji.
 3. Dobór okuć winien uwzględniać warunki użytkowania, do których mają zastosowanie różne klasy odporności na korozję zgodne z PN-EN 1670: 
  Klasa 0: nieokreślona odporność na korozję - brak szczególnych warunków użytkowania, określona odporność na korozję nie jest istotna.
  Klasa 1: niska odporność na korozję - użytkowanie wewnątrz budynku, w ciepłych, suchych atmosferach.
  Klasa 2: średnia odporność na korozję - użytkowanie wewnątrz budynku, gdzie może wystąpić sporadyczne skraplanie.
  Klasa 3: wysoka odporność na korozję - użytkowanie na zewnątrz budynku, gdzie może wystąpić sporadyczne lub częste zwilżanie wskutek deszczu lub rosy.
  Klasa 4: bardzo wysoka odporność na korozję - użytkowanie na zewnątrz budynku w bardzo ciężkich warunkach.
  Klasa 5: wyjątkowo wysoka odporność na korozję - użytkowanie na zewnątrz budynku w wyjątkowo ciężkich warunkach, gdzie wymagana jest długoterminowa ochrona wyrobu.
  O ile okucie posiada klasyfikację zgodną z właściwą normą wyrobu, klasy odporności na korozję określone są na szóstej pozycji tej klasyfikacji.
 • ZAWIASY

 1. Dobierając zawiasy wieloosiowe należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta uwzględniając następujące parametry:
  - wymiary skrzydła drzwiowego;
  - wagę skrzydła wraz z całym wyposażeniem;
  - rodzaj obiektu oraz funkcjonalny charakter drzwi, wg kategorii użytkowania i właściwej klasy zawiasu zgodnie z Europejskim Dokumentem
  Oceny (EAD) oraz Deklaracją Właściwości Użytkowych (DoP), a także przewidzieć istnienie dodatkowych elementów mających wpływ na zawiasy.
 2. W przypadku montażu zawiasów wpuszczanych na drzwiach wyposażonych w inne okucia (zamykacze drzwiowe, odboje, okucia antypaniczne, regulatory kolejności zamykania itp.), sugerujemy konsultacje z producentem zawiasu przy naszym udziale. Podjęcie działań we własnym zakresie bez uprzedniej konsultacji, będzie skutkowało brakiem akceptacji roszczeń ze strony klienta w sytuacji niepoprawnego działania lub uszkodzenia zawiasów.
 3. Montaż i regulacja zawiasów wieloosiowych muszą być zawsze zgodne z instrukcją montażu, dostarczaną przez producenta zawiasów:
  - regulacja zawiasów w pionie jest obowiązkowa w celu równomiernego rozłożenia ciężaru na wszystkich zamontowanych zawiasach;
  - kolejność regulacji zawiasów musi być zgodna z instrukcją;
  - otwory montażowe pod zawias, zarówno w ościeżnicy, jak i w skrzydle drzwiowym, muszą być wykonane zgodnie z parametrami określonymi w instrukcji montażu zawiasów.
  - po zakończeniu regulacji, wszystkie śruby blokujące muszą zostać dokręcone, z siłą określoną w instrukcji montażu;
  - naturalnym zjawiskiem jest to, że po pewnym czasie, zestaw drzwiowy może się ułożyć, co będzie wymagało wykonania pozostałych regulacji;
  - do montażu zawiasów należy użyć wkrętów i ewentualnie innych akcesoriów montażowych według specyfikacji producenta zawiasów, określonej w instrukcji lub w innych dokumentach technicznych;
  - po zakończeniu regulacji i montażu, zestaw drzwiowy musi być stabilny, to znaczy skrzydło musi pracować w sposób stabilny w ościeżnicy, a ościeżnica musi być w sposób stabilny zamontowana w otworze drzwiowym;
  - użycie jakiegokolwiek środka smarnego powoduje utratę gwarancji;
  - gwarancja na zawiasy jest ważna tylko i wyłącznie pod warunkiem stosowania się do wymienionych zasad, wynikających z instrukcji montażu oraz przestrzegania zasad producenta.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, sugerujemy wysłanie za naszym pośrednictwem, zapytania do producenta celem ustosunkowania się do konkretnej sytuacji związanej z doborem, montażem bądź wyposażeniem dodatkowym drzwi, które może mieć wpływ na pracę zawiasów.
 • ZAMKI / WKŁADKI / INNE ZAMKNIĘCIA

 1. Montaż zamków i wkładek musi być zawsze zgodny z instrukcją montażu, dostarczaną przez producenta. 
 2. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się że otwór pod zamek / wkładkę został dokładnie oczyszczony z wiórów po wierceniu. 
 3. Przed wkręceniem śrub mocujących klamkę, wkładkę lub szyld ochronny należy upewnić się, że nie uszkodzą one zamka / wkładki. 
 4. W celu zamontowania zamka / wkładki należy używać śrub mocujących dołączonych do zamka / wkładki lub rekomendowanych przez producenta zamka / wkładki, odpowiednich do materiału, z którego wykonane zostały drzwi. 
 5. W przypadku wyposażenia zamka w śrubę mocującą wkładkę, należy skorzystać z niej podczas montażu.
 6. Podczas montażu należy uważać, aby metalowe opiłki nie przedostały się do mechanizmu zamka / wkładki.
 7. Nie wolno czyścić sprężonym powietrzem zamka ani wkładki, ponieważ może to spowodować przedostanie się zanieczyszczeń do mechanizmu zamka / wkładki.
 8. Zamka / wkładki nie wolno oliwić ani używać jakichkolwiek smarów, nie wolno również malować blachy czołowej zamka.
 9. Podczas montażu nie wolno uderzać w zamek / wkładkę młotkiem ani żadnym innym ciężkim narzędziem.
 10. W trakcie użytkowania zamka nie należy próbować otwierać drzwi wciskając na siłę rękojeść klamki, gdyż może to nieodwracalnie zablokować mechanizm zamka.
 11. Nigdy nie należy wkładać żadnych ciał obcych do zamka / wkładki.
 • URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE / ELEKTRONICZNE

 1. Instalacja i konserwacja urządzenia musi być wykonywana przez wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel techniczny. 
 2. Podczas instalacji należy ściśle przestrzegać instrukcji. Instalator powinien przekazać użytkownikowi instrukcję zamontowanego urządzenia (o ile jest dostępna) oraz wszelkie informacje dotyczące konserwacji.
 3. Żadne modyfikacje nie są dozwolone, z wyjątkiem tych opisanych w stosownej instrukcji.
 4. Produkt musi być przeznaczony wyłącznie do użytku, do którego został wyraźnie zaprojektowany. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i niebezpieczne.
 5. Podłączenie elektryczne należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta urządzenia, przestrzegając obowiązujących właściwych przepisów.
 6. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia lub w przypadku awarii / nieprawidłowego działania, należy odłączyć to urządzenie od źródła zasilania.
 7. W przypadku napraw urządzeń ISEO, należy kontaktować się wyłącznie z autoryzowanym przez producenta centrum pomocy technicznej.
 8. Przed przystąpieniem do montażu elektrozaczepu należy upewnić się, że instalacja została wykonana w taki sposób, iż dopuszcza montaż elektrozaczepu o określonych parametrach.