Warunki gwarancji

W celu zgłoszenia reklamacji należy pobrać, wypełnić i odesłać załączony formularz. Standardowy termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty zwrotu reklamowanego produktu i jest uwarunkowany otrzymaniem przez NOVET prawidłowo wypełnionego formularza "Zgłoszenie reklamacyjne".
 

 1. Produkty oferowane przez firmę NOVET Sp.J. są objęte 24 miesięczną gwarancją. Gwarancja jest ważna na terenie Polski.
   
 2. Gwarancja jest liczona od daty sprzedaży produktu dla klienta końcowego lub od daty montażu potwierdzonego dokumentem. W przypadku braku wymienionych dokumentów termin gwarancji jest liczony od daty na fakturze sprzedaży wystawionej przez firmę NOVET.
  Jeżeli produkt jest zabezpieczony plombą gwarancyjną zerwanie jej skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji.

   
 3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie kopii wymienionych dokumentów lub podanie numeru faktury wystawionej przez firmę NOVET oraz wypełnienie formularza: "Zgłoszenie reklamacyjne".
  W szczególnych przypadkach firma NOVET zastrzega sobie prawo do poproszenia o dodatkowe informacje mające wpływ na rozpatrzenie reklamacji.

   
 4. W każdym przypadku nabywca jest zobowiązany dostarczyć reklamowany produkt do firmy NOVET na swój koszt, chyba że firma NOVET zdecyduje o innym trybie dokonania oględzin reklamowanego produktu.
  Wszelkie zwroty muszą być wcześniej uzgodnione z firmą NOVET i oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przesyłki oraz zawierać wypełniony formularz: "Zgłoszenie reklamacyjne".
  Przesyłki nie oznakowane i nie uzgodnione nie będą przyjmowane przez firmę NOVET i będą zwracane do nadawcy na jego koszt.

   
 5. Dla wybranych grup towarowych gwarancja może być wydłużona wg warunków ustalonych przez dostawcę firmy NOVET. W takiej sytuacji o uznaniu roszczenia w jej ramach decyduje właściwy dostawca.
   
 6. Gwarancja firmy NOVET nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych:
  - wynikających z niewłaściwego doboru produktu do warunków pracy
  - spowodowanych montażem niezgodnym z instrukcją montażu lub zasadami sztuki budowlanej
  - wynikających z naturalnego zużycia się produktu na skutek eksploatacji

   
 7. W przypadku stwierdzenia wady nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji do firmy NOVET na formularzu: "Zgłoszenie reklamacyjne" w sposób pisemny wraz z dokumentem umożliwiającym określenie daty zakupu lub montażu. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego firma NOVET nadaje mu numer, który jednoznacznie identyfikuje proces rozpatrywania reklamacji.
   
 8. Nabywca ma prawo żądać w ramach gwarancji:
  - wymiany produktu na nowy
  - naprawy produktu
  - obniżenia ceny
  W przypadku produktu dostarczonego do firmy NOVET, dla którego reklamacja została odrzucona zwrot do nabywcy następuje na jego koszt.

   
 9. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania zwrotu reklamowanego produktu do firmy NOVET i jest warunkowany otrzymaniem prawidłowo wypełnionego formularza: "Zgłoszenie reklamacyjne" wraz z nadanym numerem reklamacji.
  W uzasadnionych przypadkach termin może ulec rozsądnemu wydłużeniu spowodowanym:
  - koniecznością oceny reklamacji przez dostawcę firmy NOVET
  - potrzebą zweryfikowania sposobu doboru, montażu bądź warunków eksploatacji produktu

   
 10. W przypadku stwierdzenia przez serwis firmy NOVET w trakcie wizyty weryfikacyjnej montażu niezgodnego z instrukcją montażu firma NOVET zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji i do wystawienia faktury pokrywającej wizyty wg aktualnego cennika usług.

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE - FORMULARZ

Pobierz