Warunki korzystania z platformy

Niniejszy regulamin ustala zasady współpracy handlowej, w której dokonywanie zamówień przez Nabywcę odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy B2B udostępnionej na określonych zasadach przez Dostawcę zwanym dalej Novet.

 1. Podstawą korzystania z platformy B2B jest przesłanie poprzez platformę wypełnionego formularza „Zgłoszenie utworzenia konta klienta” oraz jego weryfikacja i akceptacja przez firmę Novet.
 2. Platforma B2B zawiera listę produktów znajdujących się w ofercie handlowej firmy Novet.
 3. Firma Novet udostępnia Nabywcy indywidualny login oraz hasło, które należy wprowadzić w odpowiednie pola w celu poprawnego zalogowania się na platformę B2B.
 4. Nabywca korzystający z platformy B2B ma prawo do:
 • przeglądania listy produktów oferowanych przez firmę Novet. Na tej liście oprócz nazw i kodów katalogowych poszczególnych produktów znajdują się także informacje na temat dostępności oraz cen,
 • uzyskiwania informacji na temat akcji promocyjnych prowadzonych przez firmę Novet,
 • otrzymywania aktualnych cen na poszczególne produkty z uwzględnieniem rabatów przysługujących danemu Nabywcy w momencie składania zamówienia (tworzenia  koszyka),
 • przeglądania informacji dotyczących własnego konta, w tym informacji na temat płatności rozliczonych i nierozliczonych za dokonane wcześniej zamówienia oraz historii zakupów,
 1. Po złożeniu przez Nabywcę zamówienia, automatycznie generowany jest dokument potwierdzający złożenie zamówienia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z rozbieżności między dostępnością towarów prezentowanych na platformie, a stanami rzeczywistymi firma Novet zachowuje prawo do skorygowania złożonego przez nabywcę zamówienia do ilości wynikających z realnych możliwości jego realizacji. Powyższa sytuacja może mieć również miejsce w sytuacji złożenia przez nabywców zamówień na te same produkty, różnymi kanałami sprzedazy.
 2. Potwierdzenie zamówienia przesyłane jest do Nabywcy drogą elektroniczną i stanowi podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów.
 3. Warunki sprzedaży oraz dostawy są szczegółowo określone na odpowiedniej podstronie znajdującej się na platformie B2B (novet.eu/warunki-sprzedazy-i-dostaw).
 4. Wszystkie informacje i dane publikowane na platformie B2B objęte są tajemnicą handlową. Oznacza to, że zabronione jest ich rozpowszechnianie i przekazywanie osobom oraz podmiotom trzecim przez Nabywcę. Ujawnienie przez Nabywcę jakichkolwiek danych pochodzących z platformy B2B, skutkuje natychmiastową blokadą jego konta.
 5. Firma Novet zastrzega sobie prawo do wystąpienia o odszkodowanie w przypadku poniesienia strat wynikających z winy Nabywcy, wykorzystującego serwis w sposób niezgodny z przeznaczeniem, złamaniem przez Nabywcę praw autorskich lub nieprzestrzeganiem przez Nabywcę zasad niniejszego regulaminu.