Zgody marketingowe

Aby wykorzystać jakiekolwiek informacje umieszczone na platformie należy każdorazowo otrzymać zgodę od firmy NOVET. Korzystanie z materiałów marketingowych oznacza akceptację poniższego regulaminu.


Niniejszy regulamin ustala zasady wykorzystywania przez klientów firmy NOVET materiałów reklamowych umieszczonych na niniejszej platformie.

REGULAMIN WYKORZYSTANIA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH PRZEZ KLIENTÓW FIRMY NOVET - FORMULARZ

Pobierz

 1. Loga, rysunki, zdjęcia i opisy produktów umieszczone w materiałach udostępnionych przez firmę NOVET pełnią funkcję promocyjną i mogą być umieszczane na materiałach promujących produkty oferowane przez NOVET, przez klienta firmy NOVET zwanego dalej Użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody od firmy NOVET oraz stosowania się do wszystkich zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.
   
 2. Zgoda na korzystanie z materiałów pod jakimkolwiek tytułem nie może być przeniesiona na inny podmiot.
   
 3. Loga powinny mieć czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów logotypów.
   
 4. I. Loga, zdjęcia, parametry montażowo-techniczne i rysunki techniczne udostępniane przez NOVET mogą być umieszczane przez Użytkownika:

      a) na służbowych samochodach,
      b) na materiałach promujących produkty oferowane przez NOVET tj. plakatach, wizytówkach, drukach firmowych, broszurach, biuletynach, ulotkach.
      c) w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Użytkownika (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia).
      d) na stronach internetowych

  II. Opisy produktów, użytkowe i marketingowe, udostępniane przez NOVET mogą być umieszczane:

      a) na służbowych samochodach,
      b) na materiałach promujących produkty oferowane przez NOVET tj. plakatach, wizytówkach, drukach firmowych, broszurach, biuletynach, ulotkach.
      c) w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Użytkownika (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia).

  III. Firma NOVET nie zezwala na kopiowanie przez Użytkownika opisów produktów z serwisów internetowych, których jest właścicielem. Treści prezentowane na kartach produktów są własnością intelektualną firmy NOVET i podlegają ochronie prawnej.

  Użytkownik jest zobowiązany do przeredagowania treści opisu celem użycia go na własnej stronie internetowej, jedynie informacje takie jak parametry techniczne, kolorystyczne , nazwa produktu bądź kod produktu mogą pozostać bez zmian.

   
 5. Nie można zmieniać kształtu, proporcji, kolorów i elementów logotypów, a także animować ich, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować ich wyglądu. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do logotypów.
   
 6. Logo winno być umieszczone w sposób widoczny.
   
 7. Logo winno być umieszczone z zachowaniem odstępu od innych graficznych lub tekstowych elementów.
   
 8. Logo nie może być częścią żadnego innego logo.
   
 9. Użytkownik udostępnionych materiałów ma obowiązek dbać, by nie były one wykorzystywane w sposób sprzeczny z niniejszym zbiorem zasad oraz w sprzeczności z obowiązującym prawem, w szczególności by nie były umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych firmy NOVET oraz firm, które ona reprezentuje, a także których zawartość narusza prawo własności intelektualnej.
   
 10. Firma NOVET nie udostępnia plików źródłowych materiałów graficznych takich jak: ulotki, foldery, katalogi i tym podobne. Takowe materiały stanowią własność intelektualną firmy Novet i jakakolwiek ich modyfikacja wymaga każdorazowej zgody. Materiały graficzne tworzą jednolity i spójny wizerunek prezentowanych treści tworzonych przez firmę Novet.
   
 11. Firma NOVET zastrzega sobie prawo kontroli Użytkowników w zakresie sposobu wykorzystania udostępnionych materiałów oraz prawo do podjęcia działań przeciw Użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym inne prawa.
   
 12. Firmie NOVET w stosunku do Użytkowników, którzy nie zastosują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przysługuje prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do korzystania z materiałów reklamowych.
   
 13. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian niniejszych zasad.