Otlav zaprzestaje produkcji zawiasów w wykończeniu galwanizowanym na żółto

Zawiasy do drzwi Otlav - zaprzestanie produkcji zawiasów w wykończeniu galwanizowanym na żółto | NOVET.EU

Od wielu lat Otlav jest silnie zaangażowany w działania na rzecz ochrony i poszanowania środowiska naturalnego. Firma nieustannie podejmuje kolejne inicjatywy, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na otoczenie. Dlatego też Otlav podjął decyzję o zaprzestaniu produkcji zawiasów do drzwi w wykończeniu galwanizowanym na żółto, gdyż w celu jego uzyskania wykorzystywano tritlenek chromu – związek chemiczny uznany przez Komisję Europejską za szkodliwy dla środowiska i zdrowia ludzi.  

Orzeczenie Komisji Europejskiej

18 grudnia 2020 roku Komisja Europejska wydała orzeczenie w sprawie stosowania tritlenku chromu, uznając ten związek chemiczny za rakotwórczy (kategoria 1A) i mutagenny (kategoria 1B) zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Decyzja Otlav

Do 21 września 2024 roku możliwość używania trójtlenku chromu ograniczona została do ściśle określonych zastosowań, takich jak między innymi obróbka powierzchni. Jednak biorąc pod uwagę ustalenia Komisji Europejskiej i mając na uwadze dobro środowiska naturalnego, a także zdrowie oraz bezpieczeństwo pracowników, Otlav podjął decyzję o zaprzestaniu stosowania tritlenku chromu w celu uzyskania wykończenia galwanizowanego na żółto.

Ograniczona dostępność zawiasów galwanizowanych na żółto

W związku z podjętą decyzją, należy mieć świadomość, że dostępność zawiasów w wykończeniu galwanizowanym na żółto może być znacznie ograniczona w najbliższych miesiącach, a od przyszłego roku nie będą one dostępne w ofercie Otlav.